Huisregels

In onderstaand reglement vindt u de belangrijkste huisregels die gelden binnen Boutique Hotel de “Oude Veste”

Wij vragen u deze regels te respecteren en te accepteren.

Algemene regels

 • Alle aanwijzingen van medewerkers van dit hotel, die verband houden met huisregels, moet u opvolgen. Klachten of opmerkingen kunt u bij de bedrijfsleiding melden.
 • Blijf in geval van brand kalm. Meld de brand bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in of bel 112. Bij onraad kunt u bellen met 06-13175150.
 • Huisartsenpost nodig. Deze kan na 17.00 uur gebeld worden, tel.0181-627055.
 • Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand.
 • Bij het inchecken moet u een geldig legitimatiebewijs tonen. Inchecken kan vanaf een leeftijd van 18 jaar.
 • Op diverse plaatsen binnen het hotel hangen camera’s. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal worden getoond aan de autoriteiten.
 • Gevonden voorwerpen moet u inleveren bij de receptie.
 • Boutique Hotel de “Oude Veste” is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.
 • De directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.

Daarnaast is het verboden om

 • Huisdieren mee te nemen.
 • Nooduitgangen te gebruiken als normale in- en uitgangen.
 • Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van Boutique Hotel de “Oude Veste” kunnen we u aansprakelijk stellen voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.
 • Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben.
 • Lachgas te gebruiken in het hotel, zonder nadrukkelijke toestemming van het management.
 • Overlast te veroorzaken voor een ander, bijvoorbeeld via harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook.
 • Met meer dan het toegestane aantallen personen op de kamer te verblijven.
 • Het betaald ontvangen van gasten op de kamer ten behoeve van seksuele activiteiten.
 • Te roken op de kamer. Indien wij constateren dat er op de kamer toch wordt gerookt, zijn wij genoodzaakt € 175,- reinigingskosten in rekening te brengen. Indien het brandalarm afgaat door roken op de kamer, zullen de voorrijkosten van de brandweer van € 275,- aan u worden doorbelast.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van Boutique Hotel de “Oude Veste”.

Boutique Hotel de “Oude Veste” is onderdeel van EID Beheer B.V. te Stellendam.